Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Κείμενο : Θουκυδίδης 8.7.1
Βαθμός   δυσκολίας  του  κειμένου : 1 2 3 4
Συντακτικό φαινόμενο : παρατακτική  και  υποτακτική  σύνδεση 

   Κείμενο
Ἅμα δὲ τῷ ἦρι τοῦ ἐπιγιγνομένου θέρους εὐθὺς ἐπειγομένων τῶν Χίων ἀποστεῖλαι τὰς ναῦς καὶ δεδιότων μὴ οἱ Ἀθηναῖοι τὰ πρασσόμενα αἴσθωνται (πάντες γὰρ κρύφα αὐτῶν ἐπρεσβεύοντο)͵ ἀποπέμπουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Κόρινθον ἄνδρας Σπαρτιάτας τρεῖς͵ ὅπως ἀπὸ τῆς ἑτέρας θαλάσσης ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν πρὸς Ἀθήνας ὑπερενεγκόντες τὰς ναῦς τὸν Ἰσθμὸν κελεύσωσι πλεῖν ἐς Χίον πάσας͵ καὶ ἃς ὁ Ἆγις παρεσκεύαζεν ἐς τὴν Λέσβον καὶ τὰς ἄλλας· ἦσαν δὲ αἱ ξύμπασαι τῶν ξυμμαχίδων νῆες αὐτόθι μιᾶς δέουσαι τεσσαράκοντα. Ὁ μὲν οὖν Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας ὑπὲρ τοῦ Φαρναβάζου οὐκ ἐκοινοῦντο τὸν στόλον ἐς τὴν Χίον͵ οὐδὲ τὰ χρήματα ἐδίδοσαν ἃ ἦλθον ἔχοντες ἐς τὴν ἀποστολὴν πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα͵ ἀλλ΄ ὕστερον ἐφ΄ ἑαυτῶν διενοοῦντο    ἄλλῳ  στόλῳ  πλεῖν. 
Θουκυδίδης  8.7.1
Εισαγωγικό  σημείωμα
Κατά  τη  διάρκεια  του  εικοστού  έτους  του  Πελοποννησιακού  πολέμου,  οι  Λακεδαιμόνιοι  επιχειρούν να  μεταφέρουν   τον  πόλεμο  στο  ανατολικό  αιγαίο,  συμπράττοντας  με  τους  Πέρσες.  Στο  πλαίσιο  αυτού  του  σχεδιασμού,  έρχονται  σε  μυστικές  συνεννοήσεις  με  τους  ολιγαρχικούς  της  Χίου,  για  να  αποστατήσει   το  νησί  από  την  αθηναϊκή   συμμαχία.  Την  ίδια  στιγμή,  οι εξόριστοι  από  τις  πόλεις  τους  Έλληνες   Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας, φτάνουν  στη  Σπάρτη   και  ενεργούν  υπέρ  του   σατράπη Πέρση Φαρνάβαζου  που  προσπαθεί  να  εξασφαλίσει  τη  συνδρομή  των  Σπαρτιατών  για   να  αποσπάσει  από  τους  Αθηναίους  τις  ελληνικές  πόλεις  της  επικράτειάς  του,  στην  περιοχή  του  Ελλησπόντου.
Στο  συγκεκριμένο  χωρίο,  παρουσιάζεται   το  σχέδιο  των  Σπαρτιατών  να  περάσουν  δια  ξηράς  τα  καράβια  τους   από  το  Λέχαιο  στις  Κεχριές,  ώστε  να  μη  συναντήσουν  το  τμήμα  του  Αθηναϊκού  στόλου  που  είχε  ως  βάση  τη  Ναύπακτο,  και  ακόλουθα  να  πλεύσουν  στη  Χίο.
Λεξιλόγιο
Ἅμα δὲ τῷ ἦρι : την  άνοιξη
ἐπιγιγνομένου :  του  επόμενου
ἐπειγομένων  :  καθώς  βιάζονταν
δεδιότων  :  καθώς   φοβούνταν
τὰ  πρασσόμενα  :  τις  ενέργειές  τους
ὡς τάχιστα  :  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα
ὑπερενεγκόντες  τὰς  ναῦς  τὸν  Ἰσθμὸν  :  αφού  πέρασαν  τα  πλοία  πάνω  από  τον  ισθμό
κελεύω   :  διατάζω,  προτρέπω,  παρακαλώ
παρεσκευάζω  :  προετοιμάζω
μιᾶς δέουσαι τεσσαράκοντα  :  τριάντα  εννέα
ἐκοινοῦντο  : κοινόομαι  - οῦμαι    +     αιτ. : συμμετέχω  σε  κάτι
οὐκ ἐκοινοῦντο τὸν στόλον ἐς τὴν Χίον  : δεν  έλαβαν  μέρος  στη   ναυτική  επιχείρηση  στη  Χίο.

Ανιχνευτικά   ερωτήματα
Ποια  ήταν  η  αποστολή  των  τριών  Σπαρτιατών  που  έφτασαν  στην  Κόρινθο  ;
Ποια  ήταν  η  δύναμη  του  πελοποννησιακού  στόλου  ;
Ποιες  ήταν  οι  ενέργειες   του  Καλλίγειτου  καὶ   του  Τιμαγόρα  ;
Συντακτικές   επισημάνσεις
τῷ ἦρι :  δοτική  αντικειμενική  από το  « Ἅμα»  
θέρους : γενική  ως  επιρρηματικός   προσδιορισμός  του  χρόνου
ἐπειγομένων   καὶ   δεδιότων  :  αιτιολογικές  μετοχές 
μὴ  οἱ  Ἀθηναῖοι τὰ πρασσόμενα  αἴσθωνται  : δευτερεύουσα  ενδοιαστική  πρόταση σε  θέση αντικειμένου   στο  «δεδιότων»
αὐτῶν :  γενική  της   αναφοράς  από  το  «κρύφα»
Σπαρτιάτας,  τρεῖς  :  επιθετικοί  προσδιορισμοί  στο  «ἄνδρας»
ὅπως ἀπὸ τῆς ἑτέρας θαλάσσης ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν πρὸς Ἀθήνας ὑπερενεγκόντες τὰς ναῦς τὸν Ἰσθμὸν κελεύσωσι πλεῖν ἐς Χίον πάσας : δευτερεύουσα  τελική    πρόταση 
τὰς ναῦς,  τὸν Ἰσθμὸν :  άμεσο  και  έμμεσο  αντικείμενο  στο  «ὑπερενεγκόντες»
καὶ   ἃς ὁ Ἆγις παρεσκεύαζεν ἐς τὴν Λέσβον  καὶ τὰς ἄλλας  : επεξηγήσεις  στο  « πάσας»
αἱ  ξύμπασαι  :  επιθετικός  προσδιορισμός  στο « αἱ  νῆες»
τῶν ξυμμαχίδων  :   γενική  κτητική
αὐτόθι  :   επίρρημα  τόπου
τεσσαράκοντα  : κατηγορούμενο
μιᾶς     : αντικείμενο  στο    «δέουσαι»
δέουσαι  : αναφορική  μετοχή
στόλῳ  :   δοτική  της  συνοδείας
Μετάφραση
Την  άνοιξη  του  επόμενου  έτους,  καθώς  βιάζονταν  οι  Χίοι να  τους  στείλουν ( οι  Σπαρτιάτες ) τα  πλοία  και  επειδή  φοβούνταν  μήπως  αντιληφθούν  οι  Αθηναίοι  τις  ενέργειές  τους  (γιατί  όλοι οι  πρέσβεις  είχαν  σταλεί  κρυφά  από  αυτούς),  έστειλαν  οι    Λακεδαιμόνιοι  στην  Κόρινθο  τρεις  Σπαρτιάτες  άνδρες,  για  να  διατάξουν,  αφού  μεταφέρουν   όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα   τα  πλοία  πάνω  από  τον  ισθμό,  από  τον  Κορινθιακό   στο  Σαρωνικό  κόλπο,  να  πλεύσουν  όλα   στη  Χίο, και  όσα  ετοίμαζε  ο  Άγης    για  τη  Λέσβο  και  τα  άλλα.  Και   ήταν  όλα  τα  πλοία  των  συμμάχων  εκεί  τριάντα  εννέα.   Ο  Καλλίγειτος  όμως  και  ο  Τιμαγόρας που  ενεργούσαν  υπέρ  του Φαρναβάζου, δεν  έλαβαν  μέρος  στη   ναυτική  επιχείρηση  στη  Χίο  ούτε  έδωσαν  τα  χρήματα  τα  οποία είχαν  μαζί  τους  για  την  αποστολή,  είκοσι  πέντε  τάλαντα, αλλά  σκέφτονταν  να  πλεύσουν  μόνοι  τους  αργότερα  με  άλλο  στόλο.  


Δεν υπάρχουν σχόλια: