Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Κείμενο : Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος, 1.6.1 - 1.8.1

Βαθμός δυσκολίας του κειμένου :1 2 3 4
Συντακτικό φαινόμενο : Χρονική  μετοχή,  εξαρτημένοι  υποθετικοί  λόγοι

Κείμενο
Ὅσα γε μὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ διεπράξατο νῦν ἤδη διηγήσομαι· ἀπὸ γὰρ τῶν ἔργων καὶ τοὺς τρόπους αὐτοῦ κάλλιστα νομίζω καταδήλους ἔσεσθαι. Ἀγησίλαος τοίνυν ἔτι μὲν νέος ὢν ἔτυχε τῆς βασιλείας· ἄρτι δὲ ὄντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ͵ ἐξηγγέλθη βασιλεὺς ὁ Περσῶν ἁθροίζων καὶ ναυτικὸν καὶ πεζὸν πολὺ στράτευμα ὡς ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας· βουλευομένων δὲ περὶ τούτων Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων͵ Ἀγησίλαος ὑπέστη͵ ἐὰν δῶσιν αὐτῷ τριάκοντα μὲν Σπαρτιατῶν͵ δισχιλίους δὲ νεοδαμώδεις͵ εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα τῶν συμμάχων͵ διαβήσεσθαι εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ πειράσεσθαι εἰρήνην ποιῆσαι͵ ἢ ἂν πολεμεῖν βούληται ὁ βάρβαρος͵ ἀσχολίαν αὐτῷ παρέξειν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς   Ἕλληνας.
Ξενοφῶν,  Ἀγησίλαος,  1.6.1  -   1.8.1
Εισαγωγικό σημείωμα

Στο έργο του «Ἀγησίλαος»  ο Ξενοφώντας εγκωμιάζει τον ομώνυμο Σπαρτιάτη βασιλιά, με τον οποίο συνδεόταν με προσωπική φιλία. Στο συγκεκριμένο χωρίο,ο  Αγησίλαος  υπόσχεται  στους  Σπαρτιάτες  ότι,  αν  του δώσουν  ένα  μικρό εκστρατευτικό σώμα,  θα  περάσει  στη  μικρά  Ασία  και  θα  προσπαθήσει  να  πιέσει  τους  Πέρσες  να  κάνουν  ειρήνη.

Λεξιλόγιο
διαπράττομαι : αποκτώ, κατορθώνω
κατάδηλος,ον :  ολοφάνερος,  ορατός, καταφανής
ἐν τῇ ἀρχῇ  : στην  εξουσία
ἁθροίζω   και  ἀθροίζω :   συγκεντρώνω, συναθροίζω
βουλεύομαι : σκέφτομαι, κρίνω αποφασίζω.
ὑφίσταμαι  +  απαρέμφατο  : υπόσχομαι  να
νεοδαμώδης :  νέος  πολίτης  της  Σπάρτης,  πρώην  είλωτας  που  ελευθερώθηκε  για  τις  υπηρεσίες  που πρόσφερε  στην  πόλη
σύνταγμα : σώμα  στρατιωτών,  σύνταγμα,  σύγγραμα
πειράομαι - ῶμαι +  απαρέμφατο  : προσπαθώ, επιχειρώ 
ἀσχολίαν   παρέχω  τινί  : απασχολώ  κάποιον

Ανιχνευτικά   ερωτήματα  κατανόησης  του  κειμένου

Ποιο  πρόβλημα    κλήθηκε   να  αντιμετωπίσει  ο  Αγησίλαος  όταν   έγινε  βασιλιάς  ;

Τι   υποσχέθηκε  στους  Σπαρτιάτες  και  τους  συμμάχους  τους ;  Να  εντοπίσετε  τα  σχετικά  χωρία.

Συντακτικές  επισημάνσεις

Ὅσα γε μὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ διεπράξατο   :  δευτερεύουσα   αναφορική  πρόταση  ως  αντικείμενο  στο  «διηγήσομαι»
καταδήλους : κατηγορούμενο   στο  υποκείμενο  του  ἔσεσθαι  «τοὺς τρόπους»
τῆς βασιλείας  : αντικείμενο  στο   «ἔτυχε»
ὄντος : γενική  απόλυτος   χρονική  μετοχή
ἁθροίζων :  κατηγορηματική  μετοχή
ὡς  ἐπὶ  τοὺς  Ἕλληνας : το  «ὡς»  συνοδεύει  τον  εμπρόθετο  προσδιορισμό   «ἐπὶ   τοὺς  Ἕλληνας»
βουλευομένων : γενική  απόλυτος   χρονική  μετοχή
ἐὰν δῶσιν αὐτῷ τριάκοντα μὲν Σπαρτιατῶν͵ δισχιλίους δὲ νεοδαμώδεις͵ εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα   τῶν συμμάχων : δευτερεύουσα  υποθετική  πρόταση.  Ο  υποθετικός  λόγος  είναι  εξαρτημένος  διότι  έχει  ως  απόδοση  τα  τελικά απαρέμφατα (   διαβήσεσθαι …  πειράσεσθαι   ἢ …  παρέξειν )  
Σπαρτιατῶν  : γενική  διαιρετική
τῶν συμμάχων  : γενική  του  περιεχομένου  ή  γενική  υποκειμενική
διαβήσεσθαι …  πειράσεσθαι   ἢ …  παρέξειν  :  τελικά  απαρέμφατα  σε  θέση   αντικειμένου  στο  «ὑπέστη»
ἂν  πολεμεῖν  βούληται  ὁ  βάρβαρος  : δευτερεύουσα  υποθετική  πρόταση
Μετάφραση 

Τώρα  λοιπόν  θα  διηγηθώ  όσα   κατόρθωσε  όσο  ήταν  βασιλιάς,  γιατί  νομίζω  ότι  από  τα  έργα  του  θα  γίνει εύκολα  φανερός  και  ο  χαρακτήρας  του.  Ο  Αγησίλαος,  λοιπόν, ανέβηκε  στο  θρόνο,  ενώ  ήταν  ακόμη  νέος. Μόλις λοιπόν  είχε   γίνει  βασιλιάς, αναγγέλθηκε  ότι ο  βασιλιάς  των  Περσών  συγκέντρωνε   μεγάλο  στράτευμα,  ναυτικό  και  πεζικό,   για  να  επιτεθεί  στους  Έλληνες. Και  καθώς  οι  Λακεδαιμόνιοι  και  οι  σύμμαχοί  τους  εξέταζαν  αυτά,  ο  Αγησίλαος υποσχέθηκε  ότι, αν  του  δώσουν  τριάντα  Σπαρτιάτες,  δύο  χιλιάδες δούλους, πρόσφατα  πολιτογραφημένους  Σπαρτιάτες,  και   συμμαχικό  στράτευμα  έξι  χιλιάδων,   θα  περάσει  στην  Ασία  και  θα  προσπαθήσει  να  κάνει  ειρήνη  ή,  αν  θέλουν  οι  βάρβαροι  να  κάνουν  πόλεμο,  θα  τους  απασχολήσει  ώστε  να  μην  εκστρατεύουν  εναντίον  των  Ελλήνων.Δεν υπάρχουν σχόλια: