Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Κείμενο : Θουκυδίδης 2.6.4 - 2.7.1

Βαθμός  δυσκολίας  του  κειμένου : 1 2 3 4
Συντακτικά  φαινόμενα : αντικείμενο  σε  αιτιατική,  εμπρόθετοι  προσδιορισμοί
Κείμενο  
Καὶ μετὰ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι  στρατεύσαντες  ἐς  Πλάταιαν σῖτόν τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον͵ τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους  ξὺν  γυναιξὶ  καὶ παισὶν  ἐξεκόμισαν.  Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς ἔργου καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες͵ παρεσκευάζοντο δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι͵ πρεσβείας τε μέλλοντες  πέμπειν παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε πρὸς τοὺς βαρβάρους͵ εἴ  ποθέν  τινα  ὠφελίαν ἤλπιζον  ἑκάτεροι  προσλήψεσθαι͵ πόλεις  τε ξυμμαχίδας  ποιούμενοι  ὅσαι  ἦσαν  ἐκτὸς  τῆς  ἑαυτῶν  δυνάμεως.
Θουκυδίδης    2.6.4  -  2.7.1
Εισαγωγικό  σημείωμα
Το  Μάρτιο  ή  τον  Απρίλιο  του  431 π.χ.    δύναμη  περίπου  τριακοσίων  θηβαίων  στρατιωτών   εισέβαλε,  από  πύλη  που  έμεινε  ανοιχτή, έπειτα  από  προδοσία,  στην  πόλη  των  Πλαταιών  -  πόλη  σύμμαχο  των   Αθηναίων  -    θέλοντας  να  την  καταλάβει.  Οι  Πλαταιείς, όμως,  (μετά  τον  αρχικό  αιφνιδιασμό,  και επειδή   οι  θηβαίοι στρατιώτες τους  έδωσαν τον  απαραίτητο  χρόνο  να  συντάξουν  τις  δυνάμεις  τους,   καθώς   έδειξαν  διάθεση να  προσεταιριστούν  ειρηνικά  τους  κατοίκους  των  Πλαταιών) αντέδρασαν,  άλλους σκότωσαν  και  άλλους  αιχμαλώτισαν.  Στη  συνέχεια, παρά  τη  συμφωνία  με  το  Θηβαϊκό  στρατό,  που  έφτασε  έξω  από  τις  Πλαταιές,  σκότωσαν  όλους  τους  θηβαίους  αιχμαλώτους. Τότε  οι  Αθηναίοι,  που  ήταν  σύμμαχοι  των  Πλαταιών,    άρχισαν  να  ενισχύουν  τις  Πλαταιές,   διότι  κατάλαβαν  ότι  ο  πόλεμος  ήταν  αναπόφευκτος. Έτσι  άρχισε  ο  Πελοποννησιακός  πόλεμος. 
Λεξιλόγιο
σῖτος, ὁ   ( πληθ.  τά  σῖτα ) : σιτάρι,  τρόφιμα
ἐκκομίζω  : μεταφέρω  έξω
ἀχρείος, ος,  ον  και   - εία - εῖον  : άχρηστος, ασύμφορος, ανώφελος
σπονδαί,  αἱ  :  συνθήκες  ειρήνης   
παρασκευάζομαι  :  προετοιμάζομαι 
μέλλω  :  σκοπεύω,  σχεδιάζω
ἄλλοσε  :  σε  άλλο  μέρος
προσλαμβάνω  :  παίρνω,  λαμβάνω   επιπλέον
Ανευτικά  ερωτήματα  για  την  κατανόηση  του  κειμένου

Ποιες   προετοιμασίες  έκαναν  οι  δύο  πλευρές   για  τον  πόλεμο  ;
Συντακτικές   επισημάνσεις
ἐς   Πλάταιαν  : εμπρόθετος  προσδιορισμός  κατεύθυνσης  σε  τόπο
σῖτόν : αντικείμενο στο «ἐσήγαγον»
φρουροὺς :  αντικείμενο  στο  «ἐγκατέλιπον»
τῶν τε ἀνθρώπων : γενική  διαιρετική 
τοὺς  ἀχρειοτάτους  : αντικείμενο  στο     «ἐξεκόμισαν»
ξὺν  γυναιξὶ καὶ  [ξὺν ]  παισὶν :  εμπρόθετοι  προσδιορισμοί  της  συνοδείας
Γεγενημένου δὲ … καὶ  λελυμένων :  αιτιολογικές  μετοχές 
ὡς  πολεμήσοντες  : τελική  μετοχή
πρεσβείας : αντικείμενο στο «πέμπειν»  
παρὰ  βασιλέα :   εμπρόθετος  προσδιορισμός  κατεύθυνσης  σε  τόπο
ἄλλοσε : επίρρημα  τόπου
εἴ  ποθέν τινα ὠφελίαν ἤλπιζον  ἑκάτεροι προσλήψεσθαι  : δευτερεύουσα  υποθετική  πρόταση
ὠφελίαν  :  αντικείμενο στο «προσλήψεσθαι»
ξυμμαχίδας : κατηγορούμενο   στο  αντικείμενο  του  «ποιούμενοι»,  στο  «πόλεις»
ὅσαι  ἦσαν  ἐκτὸς  τῆς  ἑαυτῶν  δυνάμεως :  δευτερεύουσα  αναφορική   πρόταση
 τῆς   δυνάμεως  :  γενική  της  αφετηρίας  από  το  επίρρημα «ἐκτὸς»  
ἑαυτῶν  : γενική  κτητική  ή  υποκειμενική
Μετάφραση
Μετά  από  αυτά,  οι  Αθηναίοι,  αφού  έστειλαν  στρατό  στις  Πλαταιές, έφεραν  μέσα  τρόφιμα,  άφησαν  φρουρούς   και  πήραν  μαζί  τους τους  πιο   ανήμπορους  από  τους  ανθρώπους, μαζί  με  τις  γυναίκες  και  τα  παιδιά. Και  αφού  είχαν  συμβεί  αυτά στις  Πλαταιές  και   είχαν  παραβιαστεί  κατάφωρα  οι  συνθήκες  ειρήνης,  οι  Αθηναίοι   ετοιμάζονταν    για  πόλεμο . ετοιμάζονταν, όμως,  και οι  Λακεδαιμόνιοι  και  οι  σύμμαχοί  τους  οι  οποίοι  σκέφτονταν  να  στείλουν  πρεσβευτές  στον  Πέρση  βασιλιά  και  στους  βαρβάρους  σε  άλλα  μέρη,  αν  από  κάπου  η  κάθε  πλευρά   ήλπιζε  ότι  θα  λάβει   κάποια    επιπλέον  υποστήριξη,  προσπαθώντας  να   κάνουν  συμμάχους  τους    όσες  πόλεις     δεν  συγκαταλέγονταν  στη  δύναμή  τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: