Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Κείμενο : Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, 5. 1. 31. 4 - 5.1.32.1


Βαθμός   Δυσκολίας :    1 2 3 4     
Συντακτικό   Φαινόμενο : Γενική   Κατηγορηματική


Κείμενο

Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς καὶ Κύπρον͵ τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων.  Ἀκούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐπὶ  τὰς  ἑαυτῶν  ἕκαστοι  πόλεις.
Ξενοφῶν,  Ἑλληνικά,  5. 1. 31. 4 -  5.1.32.1
Λεξιλόγιο
ἀφεῖναι  :   ἀφίημι  :  αφήνω
ὥσπερ  :  όπως  ακριβώς
 τὸ ἀρχαῖον  : την  παλιά  εποχή
οὖν  : λοιπόν
ἀπήγγελλον  :  ανακοίνωναν,  ανέφεραν
ἕκαστοι  :  ο  καθένας
Ανιχνευτικά ερωτήματα για την κατανόηση του κειμένου
Ποιες  ήταν  οι  αξιώσεις  του  Πέρση  βασιλιά   Αρταξέρξη   για  να  συνάψει  ειρήνη  ;
Συντακτικές    Επισημάνσεις
νομίζει   δίκαιον  [ εἶναι ]  τὰς μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι
εἶναι  … ἀφεῖναι  :  τελικά  απαρέμφατα  σε  θέση  υποκειμένου  στην  απρόσωπη  έκφραση  «δίκαιον  εἶναι»
τὰς   μὲν   πόλεις  …   καὶ    Κλαζομενὰς   καὶ   Κύπρον:  υποκείμενα  στο    «εἶναι»
ἑαυτοῦ  : γενική  κατηγορηματική  κτητική
αὐτονόμους  :  κατηγορούμενο
τὸ  ἀρχαῖον  : αιτιατική   ως   επιρρηματικός   προσδιορισμός   του   χρόνου  Ἀθηναίων  : γενική  κατηγορηματική  του  χρόνου
ἕκαστοι  : κατηγορηματικός  προσδιορισμός  στο  « οἱ  πρέσβεις»
ἑαυτῶν  : γενική  κτητική   στο  «πόλεις»
Μετάφραση
Ο  Αρταξέρξης,  ο  βασιλιάς,   θεωρεί  ότι  είναι  δίκαιο  οι  πόλεις  της  Ασίας  να  είναι  δικές  του  και  από  τα  νησιά  οι  κλαζομενές   και  η  Κύπρος,  ενώ  τις   άλλες  ελληνικές  πόλεις,  και τις   μικρές  και  τις  μεγάλες,  να  τις  αφήσει  αυτόνομες,   εκτός  από  τη  Λήμνο,  την  Ίμβρο  και  τη  Σκύρο.  Αυτές    [θεωρεί  ότι  είναι  δίκαιο ]  να  ανήκουν  στους  Αθηναίους,  όπως  παλιά.  Όταν  άκουσαν  αυτά  οι απεσταλμένοι  από  τις  πόλεις,  τα  ανακοίνωναν  ο  καθένας   στην  πόλη  του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: