Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Κείμενο : Αἰσχίνης, Κατά Τιμάρχου, 1.1. 4Κείμενο 

Βαθμός  δυσκολίας  :  1 2 3 4 
Συντακτικό   φαινόμενο  : Υποκείμενο 
 
Περὶ μὲν οὖν τούτων μετρίως ἐλπίζω μοι προειρῆσθαι. Οὐκ ἀγνοῶ δέ͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ ἃ μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν͵ ὅτι φανεῖσθε καὶ ἑτέρων πρότερον ἀκηκοότες· ἀλλά μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι καὶ ἐμὲ νῦν πρὸς ὑμᾶς τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ χρήσασθαι. Ὁμολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις͵ τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία· διοικοῦνται δ΄ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων͵ αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις  τοῖς   κειμένοις.
Αἰσχίνης,   Κατά   Τιμάρχου,     1.1. 4
Εισαγωγικό  σημείωμα 
Ο Τίμαρχος που ανήκε στη μερίδα του Δημοσθένη  κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβείαν (παρά  τη  θέληση  της  πόλεως  γενόμενη  πρεσβεία  ή  δόλια  πρεσβεία). Ο Αισχίνης με τη σειρά του, θέλοντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη αυτή, επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να αγορεύουν σε δημόσιες συνελεύσεις. Κατηγορώντας  λοιπόν  τον Τίμαρχο για πορνεία, ο Αισχίνης κάνει ουσιαστικά πολιτική επίθεση εναντίον του Δημοσθένη. Ο λόγος σηματοδοτεί την αρχή της σκληρής αντιδικίας των δύο ανδρών.
Λεξιλόγιο
μετρίως : αρκετά, στο  κατάλληλο  μέτρο,   με  δικαιοσύνη
μέλλω : σκοπεύω
ἀκηκοότες : ἀκήκοα : ἀκούω
δοκεῖ   μοι: μου   φαίνεται,  νομίζω,  θεωρώ
καιρὸς εἶναι : ότι  είναι  η  κατάλληλη  στιγμή
τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ χρήσασθαι: να  πω  τις  ίδιες αυτές  απόψεις
πολιτεῖαι : πολιτεύματα
τοῖς τρόποις : διαθέσεις, τρόπος  σκέψης
ἐφεστηκότες : άρχοντες, κυβερνώντες
οἱ  κείμενοι  νόμοι : οι  θεσπισμένοι  νόμοι
Συντακτικές   Επισημάνσεις
μοι  : δοτική  προσωπική  του  ενεργούντος  προσώπου
ὅτι φανεῖσθε καὶ ἑτέρων πρότερον ἀκηκοότες : δευτερεύουσα ειδική  πρόταση  σε  θέση  αντικειμένου  στο  «Οὐκ ἀγνοῶ».
ἀκηκοότες  : κατηγορηματική  μετοχή
ἑτέρων  : έμμεσο  αντικείμενο   στο  «ἀκηκοότες»
ἃ  μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν :  δευτερεύουσα   αναφορική  πρόταση  σε  θέση   άμεσου  αντικειμένου  στο  «ἀκηκοότες»
καιρὸς εἶναι :ειδικό   απαρέμφατο σε  θέση  υποκειμένου στο  απρόσωπο  «δοκεῖ»
χρήσασθαι  : τελικό  απαρέμφατο  σε  θέση  υποκειμένου    στο  «καιρὸς εἶναι»
παρὰ  ἀνθρώποις : εμπρόθετος  προσδιορισμός  του  τόπου
πολιτεῖαι   : υποκείμενο  στο  «Ὁμολογοῦνται»
τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία  : επεξηγήσεις  στο  «πολιτεῖαι»   
τοῖς τρόποις … τοῖς νόμοις : δοτικές  του  μέσου
 Μετάφραση
Γι΄   αυτά   τα  ζητήματα  πιστεύω  ότι  έχω  μιλήσει   ικανοποιητικά.  Δε  μου  διαφεύγει,  βέβαια,   άνδρες  Αθηναίοι,  ότι    θα  καταστεί   φανερό  πως   έχετε  ακούσει  και  από  άλλους  πρωτύτερα  όσα  σκοπεύω  να  πω  στην  αρχή. Αλλά  μου  φαίνεται   ότι  είναι  κατάλληλη  περίσταση  και  εγώ  τώρα   να  αναπτύξω  τις  ίδιες  αυτές  απόψεις  ενώπιόν  σας. Είναι    κοινή  παραδοχή,  λοιπόν,  ότι   τρία  πολιτεύματα  υπάρχουν  σε  όλους  τους  ανθρώπους, η  μοναρχία, η  ολιγαρχία  και  η  δημοκρατία. και  διοικούνται    τα  τυραννικά  και  ολιγαρχικά  καθεστώτα  σύμφωνα  με  το   χαρακτήρα  των  κυβερνώντων, ενώ  τα  δημοκρατικά  κράτη  σύμφωνα  με  τους  θεσπισμένους  νόμους.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: