Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Κείμενο : Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, 6.1.48.1 - 6.1.49.4ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : 1 2 3 4
Συντακτικό φαινόμενο : Δευτερεύουσες Προτάσεις

Κείμενο
Ἐκ τούτου δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον ὁ Ἀβραδάτας· καὶ ὡς εἶδεν αὐτόν͵ λαβόμενος τῆς δεξιᾶς εἶπεν· Ἀνθ΄ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς͵ ὦ Κῦρε͵ οὐκ ἔχω τί μεῖζον εἴπω ἢ ὅτι φίλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ θεράποντα καὶ σύμμαχον· καὶ ὅσα ἂν ὁρῶ σε σπουδάζοντα͵ συνεργὸς πειράσομαι γίγνεσθαι ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστος . καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν· Ἐγὼ δὲ δέχομαι· καὶ νῦν μέν σε ἀφίημι͵ ἔφη͵ σὺν τῇ γυναικὶ δειπνεῖν· αὖθις δὲ καὶ παρ΄ ἐμοὶ δεήσει σε σκηνοῦν σὺν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμοῖς φίλοις.
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, 6.1.48.1 - 6.1.49.4
Εισαγωγικό σημείωμα
Το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία αναφέρεται στην αγωγή, την ακμή, την πολιτεία και την προσωπικότητα του Κύρου του Πρεσβύτερου, βασιλιά των Περσών, που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα και ήταν ο θεμελιωτής της περσικής αυτοκρατορίας. Στο συγκεκριμένο χωρίο, παρουσιάζεται στον Κύρο ο Ασσύριος Αβραδάτας και του προσφέρει τη συμμαχία του, διότι σεβάστηκε τη γυναίκα του, την Πάνθεια, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της.
Λεξιλόγιο
ἡ δεξιά ( χείρ) = το δεξί χέρι
εὖ ποιῶ τινα : ευεργετώ κάποιον
οὐκ ἔχω + πλάγια ερωτηματική πρόταση : δε γνωρίζω …
μεῖζον : μεγαλύτερο, σπουδαιότερο ( συγκριτικός βαθμός του επιθέτου « μέγας» )
δίδωμί τινι ἐμαυτὸν + κατηγορούμενο : προσφέρω σε κάποιον τον εαυτό μου ως ..
σπουδάζω : ασχολούμαι πρόθυμα με κάτι,, κάνω κάτι με ζήλο, σπεύδω, επείγομαι, είμαι πολυάσχολος, σοβαρολογώ.
πειράομαι - ῶμαι : προσπαθώ, επιχειρώ, εξετάζω, ρωτώ
κράτιστος : πολύ καλός ( υπερθετικός βαθμός του επιθέτου « ἀγαθός»)
ἀφίημι : αφήνω
αὖθις : πάλι, ακόλουθα
δεήσει : θα χρειαστεί
σκηνόω - ῶ : κατασκηνώνω

Ανιχνευτικά ερωτήματα για την κατανόηση του κειμένου
  • Ποια είναι τα πρόσωπα του κειμένου ;
  • Με ποιες διαθέσεις έρχεται ο Αβραδάτας στον Κύρο και γιατί ; Να εντοπίσετε τα σχετικά χωρία.
  • Πώς αντιδρά ο Κύρος ;
Συντακτικές Επισημάνσεις
Ἐκ τούτου : εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου
ὡς εἶδεν αὐτόν : δευτερεύουσα χρονική πρόταση
τῆς δεξιᾶς : αντικείμενο στο «λαβόμενος»
Ἀνθ΄ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς͵ ὦ Κῦρε͵ : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
τί μεῖζον εἴπω : πλάγια ερωτηματική πρόταση σε θέση αντικειμένου στο «οὐκ ἔχω»
ὅτι φίλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ θεράποντα καὶ σύμμαχον : δευτερεύουσα ειδική πρόταση σε θέση αντικειμένου στο «εἴπω» και β όρος :
σύγκρισης.
φίλον καὶ θεράποντα καὶ σύμμαχον : κατηγορούμενα στο «ἐμαυτὸν»
ὅσα ἂν ὁρῶ σε σπουδάζοντα : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
σπουδάζοντα : κατηγορηματική μετοχή
ὅσα : αντικείμενο στο «σπουδάζοντα»
συνεργὸς : κατηγορούμενο
ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστος : δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση
δειπνεῖν : τελικό απαρέμφατο σε θέση έμμεσου αντικειμένου στο «ἀφίημι»
σκηνοῦν : τελικό απαρέμφατο σε θέση υποκειμένου στο απρόσωπο ρήμα «δεήσει»
Μετάφραση
Τότε λοιπόν έρχεται στον Κύρο ο Αβραδάτας. Όταν τον είδε, του έπιασε το δεξί χέρι και του είπε. : «Για όσα καλά μας έχεις κάνει, Κύρε, δεν ξέρω τι να πω περισσότερο παρά ότι σου προσφέρω τον εαυτό μου ως υπηρέτη και σύμμαχο. Για όσα βλέπω ότι επιδιώκεις θα προσπαθήσω να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερος συνεργάτης σου». Και ο Κύρος του είπε : « Δέχομαι. Σ’ αφήνω τώρα να δειπνήσεις με τη γυναίκα σου. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστεί να κατασκηνώσεις με τους φίλους σου και τους φίλους μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: