Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Διαγώνισμα

Αδίδακτο Κείμενο

Λυσίας, Kατά Ἀνδοκίδου ἀσεβείας, 54 – 55


Βούλομαι τοίνυν εἰπεῖν ἃ Διοκλῆς ὁ Ζακόρου τοῦ ἱεροφάντου͵ πάππος δὲ ἡμέτερος͵ συνεβούλευσε βουλευομένοις ὑμῖν ὅ τι δεῖ χρῆσθαι Μεγαρεῖ ἀνδρὶ ἠσεβηκότι. Κελευόντων γὰρ ἑτέρων ἄκριτον παραχρῆμα ἀποκτεῖναι͵ παρῄνεσε κρῖναι τῶν ἀνθρώπων ἕνεκα͵ ἵνα ἀκούσαντες καὶ ἰδόντες σωφρονέστεροι οἱ ἄλλοι ὦσι͵ τῶν δὲ θεῶν ἕνεκα οἴκοθεν ἕκαστον͵ ἃ δεῖ τὸν ἀσεβοῦντα παθεῖν͵ αὐτὸν παρ΄ ἑαυτῷ κεκρικότα εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιέναι. Καὶ ὑμεῖς͵ ὦ ἄνδρες  Ἀθηναῖοι͵ (ἐπίστασθε γὰρ ἃ δεῖ ποιῆσαι) μὴ ἀναπεισθῆτε ὑπὸ τούτου. Φανερῶς ἔχετε αὐτὸν ἀσεβοῦντα· εἴδετε͵ ἠκούσατε τὰ τούτου ἁμαρτήματα. ντιβολήσει καὶ ἱκετεύσει ὑμᾶς· Μὴ ἐλεεῖτε. Οὐ γὰρ οἱ δικαίως ἀποθνῄσκοντες ἀλλ΄ οἱ ἀδίκως ἄξιοί εἰσιν ἐλεεῖσθαι.


Α1.  Να γράψετε  τη μετάφραση του  κειμένου.
Μονάδες   20
Α2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από   τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
Εἰπεῖν : το  απαρέμφατο  παρακειμένου  μέσης  φωνής
Διοκλῆς :  τη γενική  του ενικού.
ὅ  τι  :  τη   δοτική   του ενικού στο  ίδιο  γένος
χρῆσθαι  : το  β  ενικό του  παρατατικού
ἰδόντες  :   το  γ  ενικό  υπερσυντελίκου  μέσης  φωνής
παθεῖν  : το   απαρέμφατο  μέλλοντα
ἑαυτῷ : δοτική πληθυντικού  του  θηλυκού  στο  α  πρόσωπο
εἰσιέναι  :  γ  ενικό  της  υποτακτικής  ενεστώτα
ἐπίστασθε  :  γ  ενικό προστακτικής  ενεστώτα
ἐλεεῖσθαι  : β  ενικό  ευκτικής  στον  ίδιο  χρόνο  και  φωνή
Μονάδες 10
Α3α.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω  λέξεων:
ὅ τι, κελευόντων, ἄκριτον, ἀσεβοῦντα, τούτου, ἐλεεῖσθαι
(Μονάδες 6)
Α3β. «Καὶ ὑμεῖς͵ ὦ ἄνδρες  Ἀθηναῖοι͵ … μὴ ἀναπεισθῆτε ὑπὸ τούτου». :  να  τρέψετε  τον  ευθύ   σε  πλάγιο  λόγο.
 (Μονάδες 4)
Μονάδες   10

Δεν υπάρχουν σχόλια: